De sacramenten

Heilig Avondmaal

Als gemeente houden we, in de regel op de woensdagavond voorafgaand aan de zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend, een bezinningsbijeenkomst met als thema ‘Zicht op het Heilig Avondmaal’. In het zicht van de komende bediening van het Heilig Avondmaal bezinnen we ons om (meer) zicht te mogen ontvangen op de rijkdom van het Heilig Avondmaal. Uiteraard is ook de onderlinge versterking een doel van een dergelijke bezinningsavond. De bijeenkomsten worden gehouden in de grote zaal van de Sionskerk en worden geleid door onze predikant. We beginnen om 20.00 uur met het zingen van een psalm en het uitspreken van een gebed. Daarna wordt een Bijbelgedeelte en/of een gedeelte van het Avondmaalsformulier besproken. Inmiddels is het hele formulier besproken en hebben we ons laten leiden door een aantal Bijbelgedeelten. Om ongeveer 20.45 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met het zingen van een psalm en het uitspreken van een gebed. Jongeren en ouderen zijn van harte welkom.

Op de zondag voorafgaand aan het Heilig Avondmaal is er een dienst van voorbereiding. De avonddienst van de zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend, staat in het teken van dankzegging en nabetrachting.

Eenmaal per jaar wordt onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad het Heilig Avondmaal bediend in het Christelijk Woonzorgcentrum ‘De Boskamp’ in Epe. Dit gebeurt ’s middags (15.00 uur), en wel op dezelfde zondag als waarop het Avondmaal in onze gemeente wordt bediend, namelijk op zondagmiddag . In ‘De Boskamp’ wordt zoveel mogelijk van tevoren deze be-diening van het Heilig Avondmaal bekendgemaakt aan de bewoners.
 

Heilige Doop

Na de geboorte van hun kindje ontvangen de ouders een bezoek van onze predikant. Omdat de kleine kinderen van de gemeente behoren gedoopt te zijn, wordt in overleg met de aanstaande doopouders de datum van de doopdienst vastgesteld. Ongeveer een week voorafgaand aan de doopdienst vindt de doopzitting plaats. Tijdens de doopzitting wordt,
bijvoorbeeld naar aanleiding van een gedeelte van het doopformulier, nagedacht over de betekenis van de Heilige Doop en de gang van zaken tijdens de doopdienst besproken. Uiteraard is er ook gelegenheid voor gesprek. De doopzitting wordt geleid door onze predikant. Ook is een ouderling aanwezig, bij voorkeur de wijkouderling van de doopouders.

Tijdens de dienst waarin de Heilige Doop wordt bediend mogen alle kinderen in de basisschoolleeftijd plaatsnemen vooraan in de kerk (in de banken achter de kerkenraadbank). De kerkenraad neemt dan plaats op de voorste rij stoelen. Op deze manier worden de kleine kinderen van de gemeente extra betrokken bij de bediening van de Heilige Doop.