Wat geloven wij? En in Wie?

Als Sionskerkgemeente geloven wij alles wat God ons in Zijn Woord (de Bijbel) heeft geopenbaard. Tegelijk weten wij ons verbonden aan het gereformeerd belijden zoals verwoord in de drie formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Deze verbondenheid aan het gereformeerd belijden geeft een eigen identiteit aan onze gemeente, zie ook de geschiedenis van onze gemeente.

Wij geloven in de drie-enig God: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest.

God, de Vader
In de Bijbel wordt God ook als ‘Vader’ wordt aangeduid. Hij is niet alleen de Vader van onze Heere Jezus Christus, maar ook de Vader van Zijn kinderen. De Heere Jezus heeft ons geleerd om God aan te roepen als ‘onze Vader’.  Wij geloven dat God alles heeft geschapen en alle leven op aarde voortdurend in stand houdt en onderhoudt. Niets op deze aarde gebeurt toevallig. Wij geloven dat Hij als een Vader voor Zijn kinderen zorgt.

God, de Zoon
Ongeveer twee duizend jaar geleden is de Zoon van God mens geworden in onze Heere Jezus Christus. De Naam ‘Jezus’ betekent: ‘de Heere redt’. Die Naam leert ons waartoe Gods Zoon naar deze wereld is gezonden. Op Golgotha heeft Hij Zijn leven gegeven als offer voor onze zonde. Wij geloven en belijden dat wij alleen door het geloof in Hem vergeving ontvangen voor al onze zondige gedachten, woorden en daden. Ook geloven wij dat Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Op dit ogenblik regeert Hij ons door Zijn Woord en Geest.

God, de Heilige Geest
Wij geloven dat ook de Heilige Geest echt God is. Hij zorgt ervoor dat wij door het geloof met de Heere Jezus Christus worden verbonden. De Heilige Geest vernieuwt ons leven zodat wij kracht krijgen om te leven naar Gods wil. Wij belijden dat God ons eens een compleet nieuw lichaam zal geven. Op de jongste dag komt onze Heere Jezus Christus weer terug. Dan zullen al Gods kinderen eeuwig met Hem leven. De Heilige Geest leert ons daarnaar uit te zien.
Een kerntekst in de Bijbel is Johannes 3 vers 16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’