Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit totaal 10 personen: 1 predikant, 4 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderlingen-kerkrentmeester . Daarnaast heeft onze gemeente 1 kerkrentmeester en 4 bezoekbroeders die zijn aangesteld voor het bezoekwerk dat onder gemeenteleden wordt gedaan. Een bezoekbroeder gaat samen met een broeder uit de kerkenraad op huisbezoek.

Diaconie

De diaconie van onze gemeente heeft als taak geld in te zamelen voor armen en behoeftigen. De oorsprong en instelling van de diakenen lezen we in de Handelingen van de Apostelen. De apostelen hebben mannen naar voren geschoven die speciaal gevraagd werden om het geld onder de armen te verdelen, zodat de apostelen zich alleen op het verkondigen van het Evangelie en het gebed hoefden te concentreren. Het Woord van God is daarbij een heel belangrijk middel om mensen te helpen en te troosten. Als diaconie zijn we zeer blij en dankbaar dat u als gemeente de diaconiecollecten zo gedenkt.
Jaarlijks ondersteunt de diaconie van de Sionskerk een project. 

Correspondentieadres 
     Wijkdiaconie Sionskerk
     Postbus 357
     8160 AJ  Epe

E-mailadres: diaconie@sionskerk.nl

Bankgegevens 
    Rabobank Epe
    NL41RABO0317.5424.94      t.n.v. Wijkdiaconie Sionskerk

Jaarlijks ondersteunt de diaconie van de Sionskerk een project. Voor het komende seizoen wordt dat de Stichting San Lucas. Deze stichting is waarschijnlijk wel bekend bij u. Laura van Essen – en haar familie – verricht veel werkzaamheden voor deze stichting (in Peru en in Nederland). Het doel van de stichting is om geld in te zamelen voor het uitvoeren van projecten door vrijwilligers en professionals voor kwetsbare mensen in Moyobamba (gelegen in het noordoosten van Peru). In deze stad is de stichting ook gevestigd.
Speciale aandacht daarbij hebben programma’s gericht op kinderen in armoede en kinderen met schisis. Het programma van kinderen in ar-moede kent vier thema’s: educatie, gezondheid, familie en normen en waarden. Eén derde van de kinderen in Peru onder de vijf jaar is onder-voed. Veel kinderen maken hun school niet af. Dit heeft gevolgen voor hun toekomst. Het programma voor kinderen met schisis (lip- en/of gehemeltespleet) richt zich op medische zorg voor kinderen. San Lucas organiseert gedurende één of twee weken operatieve ingrepen en verzorging die gratis is voor kinderen, dan wel tegen een sterk gereduceerd tarief wordt aangeboden.
Ook worden dan bijvoorbeeld spraak- en muzieklessen gegeven. Zo is blokfluit spelen een goede therapie voor de kinderen na een operatie. Eén op de 1000 kinderen in Peru heeft te kampen met schisis. Door deze kinderen te helpen, kunnen ze net als elk ander kind opgroeien. De programma’s richten zich op kinderen. Om hen een betere en een mooie toekomst te geven.
We willen als diaconie dit belangrijke werk graag ondersteunen. We weten dat we bij alle plannen en het werk wat mag worden gedaan afhankelijk zijn van de Heere onze God, daarom vragen wij u of u ook dit werk in uw gebeden wilt gedenken.

Kerkrentmeesters

De taak van de ouderlingen-kerkrentmeester is het zorgen voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. Naast de zorg voor de gebouwen, de (financiële) zorg voor de predikantsplaats, de koster en de organisten, het bijhouden van de financiële administratie en de ledenadministratie, de zorg voor de infogids, het kerkblad en de zomer-info is geldwerving misschien wel hun belangrijkste taak zodat al het voorgaande mogelijk wordt gemaakt.

Correspondentieadres    
Kerkrentmeesters Sionskerk
Postbus 357
8160 AJ  Epe   

Giften en collectebonnen

Voor kerkelijke bijdragen, generale kas en giften zijn onze bankrelaties:
NL 10 RABO 03175.25.689       t.n.v. Hervormde Gemeente Sionskerk  
De collectebonnen die verkocht worden zijn verkrijgbaar in bedragen van:

per bon 1 vel
€ 0,60 € 30,00
€ 0,80 € 40,00
€ 1,00  € 50,00
€ 1,50 € 75,00

Data verkoop collectebonnen:

Op vrijdagavond van 19:00 tot 19:45, in de Sionskerk.

2019  
   
   
   
   
   
   

 

JEUGDRAAD EN JEUGDOUDERLING

De kerkenraad heeft een bepaalde taak omtrent de jeugd toevertrouwd aan een jeugdouderling. Op dit ogenblik neemt ouderling Van Ee de taken van de jeugdouderling waar. De jeugdouderling informeert de kerkenraad in voorkomende gevallen omtrent het jeugdwerk en zorgt voor de nodige informatievoorziening vanuit de kerkenraad naar het jeugdwerk. Het betreft dus vooral een coördinerende taak.
De jeugdraad wordt voorgezeten door de jeugdouderling, die samen met de predikant de kerkenraad vertegenwoordigt in de jeugdraad. Ook hebben de leid(st)ers van de diverse verenigingen zitting in de jeugdraad. Uiteraard valt de jeugdraad onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.