Kerkdiensten en het coronavirus winkeltje_banner.jpg

16-12-2020:  Zoals bekend is er maandag 14-12-2020 een "harde lockdown" ingesteld tot 19 januari 2021. Dit betekend dat het openbare leven zoveel mogelijk wordt stilgelegd. Voor religieuze samenkomsten wordt (nog) een uitzondering gemaakt; alle andere activiteiten zullen moeten worden geannuleerd. Zo zal er geen collectebonnen verkoop/ 't Winkeltje op vrijdagavond zijn en de vergaderingen zoveel mogelijk digitaal.

De landelijke PKN heeft een uitgebreid protocol opgesteld wat door kerkenraden in den lande gebruikt wordt om een gebruiksplan voor het kerkgebouw op te stellen. Ook voor de Sionskerk is een gebruiksplan opgesteld. Daarin staan alle maatregelen die genomen zijn om de samenkomst zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit gebruiksplan zal continu worden geëvalueerd en worden bijgesteld indien noodzakelijk.

Woensdag 4 november hopen we, D.V., dankdag te houden. Normaal gesproken wordt u, bij het verlaten van het kerkgebouw op zondag, een envelop met begeleidende brief overhandigd. Vanwege het advies om contactmomenten te minimaliseren kunt u de dankdag brief ook digitaal nalezen.

In het kerkgebouw en in de kerkzaal geldt een aantal regels:

1.      De garderobes zijn tot nader order gesloten. De jas dus meenemen naar de kerkzaal.
2.      De WC aan de achterzijde kan gebruikt worden. De WC aan de voorzijde niet.
3.      Bij binnenkomt moet u ook de 1,5 meter afstand hanteren tot elkaar. U kunt dus niet als groepjes tegelijkertijd naar binnen toe (tenzij u van hetzelfde huishouden bent).
4.      In de kerkzaal zijn circa 80 zitplaatsen beschikbaar waarbij de 1,5 meter afstand gegarandeerd is. Mensen die uit hetzelfde huishouden komen, kunnen gewoon bij elkaar zitten.
5.      Er zijn twee coördinatoren aanwezig die desgewenst vragen kunnen beantwoorden en de nodige voorbereidingen voor de diensten hebben getroffen.
6.      Er is desinfectiemiddel aanwezig.
7.      Er wordt niet gezongen in de samenkomsten. De kerkenraad beseft dat dit een moeilijk punt is, omdat we de lofzang voor de Heere mogen zingen. Vanwege veiligheidseisen wordt dit voorlopig niet gedaan (tot het moment dat landelijk aangegeven wordt dat dit weer kan). Als alternatief heeft de kerkenraad er voor gekozen om de berijmde psalm voor te laten lezen door de voorzanger, waarna de organist deze speelt en een ieder in zijn hart de woorden mee kan zingen.
8.      Er vinden geen collecten plaats tijdens de dienst. Na afloop van de dienst staan er bij de uitgang twee offerblokken waar u de collectegelden in kunt doen. Het eerste offerblok is voor de kerkrenstmeesters (collecte voor de eredienst en extra collecte voor de kerk). Het tweede offerblok is voor de diaconie. In de offerblokken kunt u ook in een enveloppe de gereserveerde middelen doen. Eventueel kunt u bij de diaconie nog een speciaal doel aangeven.
9.      Er is tot nader order geen kinderoppas.
10.  Blijf niet met elkaar praten in de hal bij de ingang/uitgang en op het pad langs het kerkgebouw. Andere mensen moeten ook het gebouw kunnen verlaten.
11. U wordt verzocht om zowel 's ochtends als 's avonds op dezelfde zitplaats te zitten.

Via deze website houdt de kerkenraad u op de hoogte van de stand van zaken. We hopen met deze maatregelen recht te doen aan de huidige situatie omtrent het coronavirus en aan datgene wat van ons als christelijke gemeente wordt verwacht. We kunnen bang zijn voor het virus, maar we mogen vertrouwen hebben in de Heere. Hij geeft in Zijn Woord ons te kennen dat wij ons geen zorgen hoeven te maken voor de dag van morgen. 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad.

Mocht u hulp nodig hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen, aarzel niet en neem contact op! U kunt bellen met 06 35 31 34 97

Welkom aan gasten.

Als Sionskerkgemeente willen we in deze zomerperiode ook onze gasten van harte welkom heten. Goed om elkaar te ontmoeten in de kerk. En om samen in de erediensten Zijn Woord te mogen ontvangen. Wel is het van belang dat u goed kennis neemt van de regels waaronder de diensten plaatsvinden. Deze vindt u elders op de homepage van onze website. Zo kunnen wij op een verantwoorde en veilige manier de diensten voor een ieder houden. De diensten kunt u live meeluisteren via deze site. Wel kent de kerkzaal door de corona-maatregelen een maximum aan het aantal bezoekers. Dit houden we ook bij elke dienst in de gaten. Het is goed als u zich van tevoren aanmeldt bij de scriba. Dat kan bij de heer L. Oudshoorn via het mailadres scriba@sionskerk.nl. Of telefoonnummer 06-35313497. Hij registreert dan uw gegevens, zodat dat bij binnenkomst niet meer hoeft. Laat ons dan met vreugde in het huis des Heeren gaan, zoals Psalm 116 ons dat ook voorhoudt. Om daar met lof Zijn groten naam te danken.

Gemeenteberichten

Hier vindt u, net zoals in de Veluwse Kerkbode, de gemeenteberichten. Digitaal uiteraard, u kunt deze berichten inzien nadat u ingelogd bent, dit ivm de Wet op de Privacy.

Lees hier meer >>

Jeugdwerk

Het jeugdwerk in onze gemeente bestaat uit diverse verenigingen voor kinderen, tieners en jongeren, catechisatie  en de zondagsschool, kinderclub en oppasdienst. Al deze activiteiten worden door vrijwilligers in de gemeente georganiseerd en begeleid.

Agenda

Op zondagmorgen is er om 9:30 een eredienst, zondagavond is er om 18:30 een eredienst.

Voor zover mogelijk worden alle activiteiten opgenomen in de agenda.

De hele agenda inzien »


Verenigingen: activiteiten en samenkomsten naast de kerkdiensten

De Sionskerk gemeente organiseert veel activiteiten buiten de zondagse kerkdiensten.

Zo wordt er catechisatie gegeven, is er zondagsschool, kinderclub, door-de-weekse bijbellezing, avondgebed, mannenvereninging "Onderzoekt de schriften" en de vrouwenvereniging "Lydia". Maar ook de ouderen worden niet vergeten, ook zijn er gemeenteavonden voor de hele gemeente.... kortom: kijk digitaal rustig eens rond »


Meer weten? Neem contact op!

Meer weten over de Sionskerk gemeente?

Of wilt u een luisterend oor, een gesprek over het geloof, de bijbel of pastorale ondersteuning?

Neem contact op »